Понятието достоен труд е разработено от Хуан Сомавия, генералния директор на Международната организация на труда на ООН (МОТ) през 1999 година. То се основава върху разбирането, което синдикатите отстояват от своето създаване: Достойният и продуктивен труд на жените и мъжете в свобода, равенство, сигурност и достойнство е от ключово значение за социалното благоденствие и борбата с бедността.

Определение на МОТ за достоен труд:
 

Достоен труд се определя от МОТ като продуктивна работа на жените и мъжете в свобода, равенство,сигурност и достойнство. Затова достоен труд означава възможности за трудова заетост, която:
• е продуктивна и осигурява справедлив доход;
• е свързана със сигурността на работното място и социалната защитеност на работниците и техните семейства;
• предлага перспективи за личностно развитие и повишава социалната интеграция;
• дава възможност на хората да изразят опасенията си, да се организират в синдикати и работнически съвети и да участват във вземането на решения решенията, които са от значение за техния живот;
• гарантира на всички равни възможности и равно третиране;


Работата като основа

Работата е една от най-важните основи за постигане на просперитет, социална справедливост и устойчиво развитие. Работата създава индивидуалните доходи и по този начин позволява на хората да живеят самостоятелен и независим живот. Само хора, които имат достатъчно доходи на разположение, могат да покрият своите потребности и създават търсене на потребителски и инвестиционни стоки - и по този начин допринасят за създаването на повече работни места и социалното благоденствие.

Следователно развитието и намаляването на бедността са невъзможни без работа - НО работата на всяка цена също не е правилният начин: състезание за достигане на дъното, държавите, които се подбиват взаимно с все по-ниски минимални заплати и все по-лоши трудови и екологични закони, не водят до устойчиво развитие и социално благоденствие.

Условията на труд в южните и северните страни

Въпреки това стратегията на състезание за достигане на дъното се провежда напълно последователно в последните двадесет години на неолиберализма. Развиващите се страни се конкурират помежду си да бъдат избрани за производствена площадка на многонационални предприятия и привличат с евтина работната ръка, която се използва в отвратителен условия на труд и без достатъчно работни регламенти: Почти половината от всички 2,8 милиарда работещи по света печелят не повече от $ 2 US  дневно, всеки ден един милион хора претърпяват трудова злополука, 5,500 от тях са с фателен изход!

В постоянно търсене на най-евтините работници, най-малко права на работниците и най-ниски социални и екологични условия, многонационалните предприятия преместват тяхното производство, както и все повече и повече услуги (напр. счетоводство или кол центрове): Първо в рамките на ЕС, после в развиващите се страни и в крайна сметка от една развиваща се страна в друга в съответствие с това къде условията са „по-добри”.


Каква е връзката?

Между съкращенията на работни места в страната ни и експлоатацията на работниците в развиващите се страни има повече връзки, отколкото се вижда на пръв поглед: Заплахата за преместване на производството и с него и работните места от тук в страни с ниско заплащане на труда в Азия, Африка или Латинска Америка, което ни прави уязвими и обект на изнудване от страна на предприятията: Страните предоставят на предприятия безплатни помещения, освобождават ги от данъци, профсъюзите са поставени под натиск при сключване на колективни трудови договори – тъй или иначе победители са предприятията.

„Достоен труд” като глобално понятие

За да се предпазят работниците в развиващите се и развитите страни от експлоатация и разоряване от тази несправедлива глобализация има само едно решение: Синдикатите трябва да работят заедно в световен мащаб!

Понятието „достоен труд” също е взето от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). През 2007 г. МКП заедно с неправителствени организации като СОЛИДАР стартира кампания „достоен труд, достоен живот”. Проектът "Достоен труд, достоен живот", който се провежда в Австрия, Румъния и България дава своя принос за постигането на целта „достоен труд за всички!”.
 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.